Legals Rifa

BASES LEGALS DEL SORTEIG IPAD

1. DESCRIPCIÓ DE LA PROMOCIÓ
• MICFOOTBALL SPORTS EVENTS AND CONSULTING S.L. (d’ara endavant “MICFOOTBALL”), amb domicili a l’av. Cerdanyola 98 Despatx Nº12, 08173 Sant Cugat del Vallès, i amb C.I.F. número B65658718, organitza un sorteig amb la finalitat de col·laborar econòmicament amb els participants dels Campionats i Esdeveniments organitzats per les empreses del GRUP MIC SPORTS*, atorgant-los un mitjà perquè financin una part de l’import a pagar per la participació en aquests (Empreses del GRUP MIC SPORTS: GANG EVENTS AND INVESTMENT SL (B 66378076), AGRUPACIÓ ESPORTIVA MICFOOTBALL (G62989124), MIC SPORTS ESDEVENIMENTS AND CONSULTING SL (B 65658718) ESB3BB SLS (B 65658718) RT-712844-G ).
• El SORTEIG es desenvoluparà de conformitat amb el que estableixen aquestes Bases.

2. ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DEL SORTEIG
• El resultat de la promoció dependrà dels resultats del sorteig de l’ONCE del dia indicat a la papereta. Aquesta papereta és el justificant de la participació en la promoció, i no hi ha limitació territorial per participar-hi.
• El període de vigència de la PROMOCIÓ serà el comprès entre l’inici de venda de les paperetes fins a la data del sorteig que s’hi indiqui.

3. LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR.
• Podran participar a la PROMOCIÓ totes aquelles persones físiques MAJORS DE 18 ANYS que acceptin participar en la PROMOCIÓ de conformitat amb el que disposen les presents Bases i, en concret, ho facin observant la mecànica establerta a l’apartat 5 de les mateixes.
• No podrà participar a la PROMOCIÓ el personal empleat de MICFOOTBALL SPORTS EVENTS AND CONSULTING S.L. ni de les empreses del GRUP MIC SPORTS o de les empreses que mantinguin una relació mercantil d’agència o prestació de serveis amb qualsevol d’elles (així com els seus familiars directes fins a segon grau de consanguinitat o afinitat).
• En cas que resultés guanyadora una persona que no estigués legitimada per participar-hi, aquesta perdrà el dret a obtenir el premi guanyat, quedant el premi desert.

4. COST DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG
• La PROMOCIÓ té com a únic cost el de compra de la papereta per TRES EUROS, i l’únic requisit és mantenir la possessió de la papereta que resultés premiada per sol·licitar el premi.

5. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ.
• Per participar en aquesta promoció n’hi ha prou de ser posseïdor d’una de les paperetes. Per a aquesta promoció s’han emès un total de 99.999 paperetes.
• La papereta guanyadora serà aquella les últimes 5 xifres de la qual coincideixin amb el núm. guanyador del primer premi al Sorteig ONZE del dia indicat a la papereta.
• Cada participant pot participar totes les vegades que vulgui, no hi ha límit de paperetes per persona.
• El posseïdor de la papereta guanyadora haurà de contactar amb MICSports, trucant al telèfon (+34) 93 589 70 20.

A) DESCRIPCIÓ DEL PREMI.
• Un IPAD

6. FISCALITAT
De conformitat amb la legislació reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques sobre el valor dels premis es practicarà l’ingrés a compte que correspongui, havent d’aportar l’agraciat una fotocòpia del seu DNI, així com emplenar la documentació corresponent, perquè els organitzadors puguin donar compliment a les obligacions fiscals.

7. ACCEPTACIÓ DE BASES
• Els participants, pel sol fet de participar en aquesta promoció, accepten les seves bases, les quals es troben a les oficines de MIC SPORTS i accepten igualment el criteri de MICFOOTBALL SPORTS EVENTS AND CONSULTING S.L. quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present promoció.

8. RESPONSABILITAT
• MICFOOTBALL SPORTS EVENTS AND CONSULTING S.L. no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la promoció.
• En cap cas MICFOOTBALL SPORTS EVENTS AND CONSULTING S.L. serà responsable dels serveis que qualsevol altra entitat amb què aquesta col·labori, presti al guanyador/s com a conseqüència del premi lliurat.

9. MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ
• MICFOOTBALL SPORTS EVENTS AND CONSULTING S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís les presents bases per motius de procediment oa canviar el premi per un mateix valor sense que es perjudiquin els drets dels participants.
• Així mateix, MICFOOTBALL SPORTS EVENTS AND CONSULTING S.L. es reserva el dret a modificar o cancel·lar la promoció durant el desenvolupament de la mateixa si concorregueren circumstàncies de força major o cas fortuït que així ho exigissin.

10. DIPÒSIT DE BASES
• Les Bases de la present promoció es troben a disposició de qualsevol persona que vulgui consultar-les a www.micsports.es.

Desplaça cap amunt